statut

Statut szkoły

 

Załączniki w § 50, stanowiące integralną część niniejszego statutu dostępne w bibliotece szkolnej:

1. Wewnątrzszkolny System Oceniania

2. Program wychowawczy

3. Szkolny Program Profilaktyki

4. Procedura organizacji i zakres zadań zespołów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Zamoyskiego w Zamościu

5. Regulamin przyznawania stypendiów o charakterze motywacyjnym

6. Regulamin wycieczek szkolnych

7. Regulamin Pracy

8. Regulamin Rady Pedagogicznej

9. Regulamin Rady Rodziców

10. Regulamin Samorządu Uczniowskiego

11. Regulamin biblioteki

12. Regulamin rekrutacji

13. Opis stroju szkolnego